Blagajna brez ddv

Pri kupcih blagajn in prav o lastnikih teh orodij izhaja iz zakona veliko obveznosti. Sredstva so druga vrsta opreme, povezana s poslovno dejavnostjo, katere uporaba je strogo urejena z razliènimi zakoni in predpisi. Nobena od naprav, ki se uporabljajo v imenu, kot so raèunalniki, telefoni ali celo specializirani proizvodni stroji, ni bila obogatena s toliko cilji kot blagajne.

Takoj po nakupu blagajne morate ustvariti vlogo pri davènem uradu. Urad bo na blagajni dala edinstveno ¹tevilko. Obvezno je vpisati ¹tevilko v katero koli uporabljeno blagajno, vse bodo prejele drugaèno edinstveno ¹tevilko. Naslednja stvar, ki jo je treba storiti, je fiskalizacija blagajne, ki jo lahko sprejme le poobla¹èena slu¾ba. Krakovske blagajne ne pomenijo le prodajnega mesta, ampak tudi poobla¹èene storitve. V podjetju z eno storitvijo je vredno podpisati pogodbo za servisiranje vseh blagajn, daleè v polo¾aju, v katerem so dobili fiskalne naprave. V naslovu davka morate zagotoviti podatke spletnega mesta, ki so natanèni za zneske v doloèenem podjetju. Davèni urad bi moral govoriti tudi o spremembi blagajne. Pri uspehu neuspeha se imenuje samo ta izbrana storitev, ki skrbi za blagajno, ta storitev pa lahko v zavedanju naprave naredi nove stvari. Pri evidentiranju prodaje na znesek ali enako kolièino sadja ali storitev je potrebno izdajati periodièna davèna poroèila. To so obièajno dnevna, meseèna in letna poroèila, redko pa èetrtletna. Zaradi pomanjkanja poroèil lahko lastniku blagajne nalo¾ijo globe. Pri uporabi blagajne se je treba spomniti na redne preglede, na katerih lahko deluje le edina izbrana storitev. Zato je ¹e posebej pomembno, ker so kazni za neuspeh pri pregledu blagajne lahko tako hude za podjetje. Vso dokumentacijo, ki se nana¹a na blagajno, v zadnji vrsti blagajne, redna fiskalna poroèila je treba hraniti skupaj s specifikacijo podjetja. Urad lahko pregleduje vse dokumente tudi nekaj let po prenehanju uporabe blagajne ali celo po zapustitvi podjetja. Pri zaprtju podjetja morate poskrbeti za novo obveznost lastnika - za branje fiskalnega spomina, ki ga verjetno izpolni le slu¾ba.