Busch erpalke

Ni nujno, da nikogar opominjate, kaj vam prina¹a batna èrpalka, paè pa pnevmatske batne èrpalke so naprave, ki se uporabljajo za èrpanje tekoèih in poltekoèih izdelkov. Za njih je znaèilna posebna zasnova, tako da tudi najbolj¹i rezultati niso unièeni.

Naèelo delovanja batnih èrpalk temelji na delovanju batne èrpalke s prisilnim pretokom. V ¹tevilnih delovnih stopnjah se mazivo vpije skozi dovodni ventil s pomoèjo valja, ki se valja v cilindru, nato pa ga dozira skozi izstopni ventil. Naslednji korak je zaustavitev tlaka, ki poganja bat, tako da bo èrpalka lahko sesala ¹e en del maziva.

Druge vrste pogonov lahko dobite v batnih èrpalkah, na primer hidravlièni, pnevmatski ali elektrièni pogon. Zahvaljujoè temu obstaja veliko novih izvedb teh èrpalk v daljnose¾nih industrijah.

Ko je omenjeno, lahko razliène tekoèine preva¾amo z uporabo batne èrpalke. Pri batnih èrpalkah je pomembno uspe¹no prenesti abrazivne, korozivne tekoèine (npr. Vinske kisline in vroèe tekoèine pri 100 stopinjah Celzija. Poleg tega so primerni za prevoz viskoznih tekoèin, debelih, blatnih tekoèin in celo sadne ka¹e. Zaradi tega je potem èlovek èrpalk, ki se najpogosteje uporabljajo v tehnologiji.

Med ¹tevilnimi prednostmi, ki jih u¾iva ta èrpalka, je treba omeniti bolj¹o porabo energije z veliko mo¾nostjo spremembe obremenitve. Prednost tak¹nega spro¹èanja je uèinkovitost in dejstvo, da èrpalka ne zahteva poplavljanja. Tudi sorta u¾iva, ki jo lahko ¾igosamo s to èrpalko, ni brez pomena.

Vendar ni re¹itve brez pomanjkljivosti. Glavne pomanjkljivosti batnih èrpalk so precej nizke uèinkovitosti, povezane z lepimi obratovalnimi stro¹ki. V nasprotju z istim, mnogi podjetniki prevzamejo zadnje od teh èrpalk zaradi dejstva, da njihove napake odtehtajo slabosti.