Depresija

mlash.eu Make Lash Make Lash - Učinkovita rešitev za dolge in debele trepalnice, ne da bi jih morali razširiti.

Depresija ima velik vpliv na va¹ ¹port in mentalni videz. Skozi to prièakujemo poèasnost in zaspanost, medtem ko nas resno moti spanje, ne moremo se osredotoèiti, izgubljamo svoje interese. Kaj se dogaja, lahko pride do te¾av z motorièno koordinacijo, boleèinami v glavi in hrbtu, pa tudi z drugimi, zelo impresivnimi posledicami somatske bolezni. Nobenega dvoma ni, da lahko nezdravljena depresija vpliva na va¹e prihodnje zdravje in celo na va¹e ¾ivljenje v pravem obsegu, tako da v trenutku opazovanja prvih simptomov depresije poroèate psihiatru in zaènete potrebno zdravljenje. Trajanje zdravljenja, ki je namenjeno izbolj¹anju va¹ega psihofiziènega stanja in zdravljenju depresije, lahko traja od nekaj mesecev do celo nekaj let. Enako ¾elim iz stanja, v katerem smo poroèali zdravniku, absorpcije drog in naèina, kako vplivajo na nas in na svojo pripravljenost, da izstopimo iz oku¾b in pripravimo novo, bolj normalno bitje. Z drugimi besedami - ne le psihotropna zdravila vplivajo na tesno depresijo. Lahko se borimo z njo samo.Seveda je ¹e posebej velika, glede na to, da ne èutimo zadovoljstva praktièno nobene sfere ¾ivljenja, nimamo nobenih ¾elja po kakr¹nem koli delu, na¹e splo¹no dobro poèutje pa je precej daleè od idealnega. In pri zdravljenju depresije, v resnici, ni velikih, vzvi¹enih ciljev, ampak postavitev pred vami in, kar je najpomembnej¹e, izvajanje majhnih dejavnosti, katerih sreèen konec bo bistveno poveèal na¹e otrokovo ¾ivljenje. Mo¾no je, da smo v doloèeni stopnji hude depresije te¾ave s tem, da vidimo karkoli, kar nam ne bi prineslo le u¾itka, ampak ¹e vedno veliko. In tako drago je vstopiti v tako majhno gesto, kot na primer, da se ljudje poèutijo dobro. To verjetno ne pomeni prvega dneva ukrepanja na veliki, bogati pijanki. Vse kar potrebujete je kratko sreèanje s prijateljem, prijateljem in dru¾inskim èlanom. Poskusite si dati majhne u¾itke, ki jih morajo biti ¾enske ¹ibke - ali imate radi ¾ivali? Kupite, èe je to dodatno, seveda maèko, psa ali hrèka. Ali imate radi sladkarije? Èokolada bo zagotovo izbolj¹ala va¹ rez (in zagotovo poveèala raven endorfinov v sredini, ki je odgovoren za obèutek sreèe.Pravzaprav bi bilo izjemno, èe bi poskrbeli za redne sprehode in celo za majhna finanèna prizadevanja v dnevnem procesu. Odlièna mo¾nost je, da gre¹ na vrt in vsaj 10 minut vadbe, ki bo dodatno dvignila raven adrenalina in prebudila zaspani um. Poskusite se spomniti dejavnosti, v katerih ste bili donosni, in jih nato postopoma vraèajte. Seveda, nihèe ne zahteva, da sodeluje¹ na maratonu ali posname¹ fotografijo, ki bo zmagala na tekmovanju Word Press Photo. Ne postavljajte velikih ciljev pred sebe, pi¹ite, da bi se sreèali z manj¹imi aktivnostmi, kot je branje zanimive knjige ali izdelava ¹ala za pletenje. Prav tako ne pustite, da niste edini. Ljudje, ki vas ¾elijo v svojem zdravju in tesno re¹itev bolezni, vas obkro¾ajo. Ampak nihèe ne bo prebral va¹ih misli v tem obdobju, zato ne prièakujte, da bo o njih vedel èlovek, ki ni priznal nobenih bolezni. Spoznajte kratko in vzemite pomoè, ki vam jo ponujajo. Izstopanje iz depresije s svojimi vrednotami bo verjetno te¾ko. Vendar bo te¾ko verjeti le v perspektivi farmakologije. Kaj je zakon potreben za zdravljenje vseh simptomov depresije, vendar se bo celoten proces izvajal hitreje in bolje, ko se bo èlovek odloèil, da si res ¾eli opomoèi.