Fiskalni tiskalniki gnezdijo

Ali ¾elite poslovati? ®elite trenirati in potrebovati nova orodja? Ne pozabite, èe ne ¾elite imeti te¾av v naslovu zakladnice, bodite pozorni na zadnje naprave, ki jih kupite. Vedeti morate, da morajo pri nakupu fiskalnih tiskalnikov slediti zahtevam, brez njih pa lahko uporabite moène te¾ave.

©tevilni inovativni podjetniki menijo, kje je bolje kupiti fiskalni tiskalnik. Je veliko, da prihranite nekaj denarja in ga kupite na spletu ali v stacionarnem podjetju. Dobro je vedeti, da èe ¾elimo prihraniti nekaj denarja, se lahko izpostavimo globljem teèaju in te¾avam, ki jih na¹ tiskalnik ne bo izpolnil. Ne pozabite, da lahko pri iskanju fiskalnega tiskalnika najdete veliko podjetij, vendar se preprièajte, da bodo ponujeni tiskalniki ustrezali va¹im zahtevam. Ne pozabite kupiti fiskalnih tiskalnikov kraków od poobla¹èenih distributerjev. Tako bi lahko prodajalna hkrati ponudila storitve vzdr¾evanja v primeru okvare naprave.

Za zakonit pregled fiskalnega tiskalnika morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

®elim biti okra¹ena v:- fiskalni modul in fiskalni pomnilnik, vgrajen v blagajno, tako da ne vidite centralnega podjetja,- tiskalnik potrdil,- dva zaslona, ki zagotavljata stalno odèitavanje.

Imeti mora fiskalni pomnilnik, ki obstaja za dano napravo. Vgrajena mora biti v trajno vgrajeno gnezdo. Sklad mora zavedati vsaj 1830 finanènih poroèil na dan, 200 nujnih nastavitev pomnilnika, 30 mo¾nosti spreminjanja vi¹ine davkov. Dokonèanje signalizacije med snemanjem je potrebno dejstvo. Mora imeti za¹èitne ukrepe, ki bodo prepreèili izbris zapisov, ki jih vsebujejo zapisi pomnilnika. Vsako davèno blagajno je treba zavarovati s svinèenim peèatom, da bi bila stara, èe bi bila kr¹ena. Omre¾na baterija, omre¾na baterija, baterija ali akumulator morajo sprejemati vsaj 200 raèunov za dva dni brez potrebe po omre¾nem napajanju. Njegovo zasnovo je treba prilagoditi tako, da ne more govoriti o nepravilnem ¹tetju prometa in znesku davènega dolga.