Hajnowka fiskalne blagajne

Z uporabo blagajne je izpolnjena obveznost fiskalizacije prodaje. Ta re¹itev se uporablja v nizkih prodajnih in servisnih prodajalnah, kjer ni potrebe po upravljanju skladi¹èa. S pomoèjo blagajne lahko natisnete povzetek poroèil o prodaji in podrobna poroèila.

Blagajne z elektronsko kopijo med drugim omogoèajo tiskanje mnenj kopije fiskalnih dnevnih poroèil in kopij vseh prejemkov ali dan. Pred nakupom blagajne se moramo odloèiti, tako da v prihodnosti ne bo treba kombinirati blagajne z raèunalnikom. To je zdaj posebna posebnost v sezoni blagajne. Vsaka blagajna ne more delati z raèunalnikom, èitalnikom kod ali celo predalom, zato je dobro, da se pred nakupom blagajne dogovorite za sestanek s strokovnjaki na koncu izbire ustrezne naprave. Fiskalna blagajna, ki je namenjena za sodelovanje z novimi napravami.

https://multilanac.eu/si/Multilan Active - Učinkovit način za izboljšanje funkcije slušnega organa!

Srednje segmentne blagajne in sistemske blagajne se zlahka me¹ajo z raèunalnikom, na katerem je izdelana kupljena programska oprema za trgovanje. Prodaja se opravi z uporabo blagajne, vendar je za posodobitev inventarja prenosnega raèunalnika treba na zaèetku prebrati prodajo blagajne. Tudi s trenutnimi produkti ali spremembo shranjenih cen. Najprej naredimo spremembe v prodajnem programu, nato pa prevozimo v blagajno. Z izklopom raèunalnika je mo¾no prodati kolièino. Prodaja potrdila o prejemu s prejemom ali v razsutem stanju je v poroèilih dane programske opreme iz blagajne. V tej razlagi vsi izdelki naèrtujejo svoj polo¾aj v skladi¹èu, zato je baza dejansko ¹iroka, da bi pospe¹ili prodajo, je treba uporabiti bralnike èrtne kode na blagajni, pa tudi na mestu, ki omogoèa la¾ji vstop izdelkov v skladi¹èe. Vedno preden izberete blagajno in program, uporabite nasvet strokovnjakov, ki bodo izbrali pravo konfiguracijo za potrebe.

V vsaki komercialni enoti lahko zamenjamo preprosto blagajno in raèunalnik z novo re¹itvijo, ki temelji na POS raèunalniku z zaslonom na dotik, na katerem je name¹èena prenesena programska oprema za trgovanje. Raèunalnik mora biti poleg tiskalnika, tako da blagajna pre¹teje zaslon in natisne potrdilo na obmoèju roke.