Industrijski obrati unieeni po letu 1989 var ava

Na uspeh uspe¹nega proizvodnega obrata je veliko dejavnikov. Seveda obstaja izbira proizvedenih izdelkov, za katere trg zahteva povpra¹evanje. Vendar ne smemo pozabiti, da je vrednost ponujenih izdelkov doloèena s tehnologijo uporabe stvari in pogojev, ki jih dajemo v proizvodnih dvoranah.

Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu - vse se zaène z zasnovo©tevilne industrijske panoge zahtevajo profesionalen in individualno zasnovan prezraèevalni sistem, ki je povezan z enoto za zbiranje prahu. Zaèen¹i z delom na podroèju hrane in konèa s metalurgijo ali livarstvom, moramo zagotoviti delovne pogoje, ki bodo ustrezali standardom, ki so potrebni za velike panoge. Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu je razmi¹ljanje o sistemih za odstranjevanje prahu, ki naèrtujejo vrsto dela, kot tudi pohi¹tvo in materiale, iz katerih se izvaja v proizvodnih dvoranah. Pomembno je le mesto kanalov, ki se morajo odraziti v prostoru za tvorbo prahu. V okolici delovnih mest, ki so ¹e posebej izpostavljena poveèanemu ¹tevilu onesna¾evalcev zraka, je treba uporabiti lokalne izpu¹ne, delovne oderje ali posebne pokrove. Praznjenje na izvoru njihovega nastanka prispeva k izbolj¹anju stanja stvari in izbolj¹anju proizvodnje. Ne vedno, vendar lahko dovolimo uporabo ¹tevilnih virov toèkovnega prezraèevanja. V tem primeru lahko uporabimo sistem za obdelavo zoniranega zraka v popolni proizvodni hi¹i, ki je dobro zasnovan tako, da zajame prah z enako uèinkovitostjo kot naprave na doloèenih delovnih mestih.

Nonacne

Prednosti te re¹itveNaroèanje posameznega projekta sistema za zbiranje prahu prina¹a ¹tevilne oprijemljive koristi, ki jih moramo zavedati. Potem gre za nalo¾bo ne le v zdravje zaposlenih, temveè tudi za poveèanje zanesljivosti proizvodnih linij. Uèinkoviti in tehnolo¹ko napredni sistemi za filtriranje zraka morajo podpirati vsak proizvodni obrat, ki se ¾eli pohvaliti z izdelki najvi¹jega razreda.