Izgradnja it sistema

Raèunalni¹ki sistemi so sistemi elementov, ki obdelujejo podatke z uporabo raèunalnika. Vsak informacijski sistem ima veè osnovnih komponent. Pomembna je oprema (strojna oprema. Oprema je v glavnem raèunalnikov, vendar lahko sistem vsebuje tudi cilje in skenerje ali orodja, ki zbirajo podatke od zunaj. Na odru so ¹e roboti, itd.

Drugi element informacijskih sistemov je programska oprema (programska oprema. Torej obstajajo enostavna sporoèila v obliki navodil in podatkov, iz katerih nalog je mogoèe dati z raèunalnikom. Programsko opremo doloèijo programerji. Njihov primer so grafièni in urejevalniki besedil, preglednice in igre ter celo raèunalni¹ki virusi. Programska oprema je izjemno pomembna v vseh IT sistemih.Seveda ni pomembno, da bi pozabili na vse tiste, ki so izpostavljeni nadzoru in uporabi programov, ki potekajo v skupini IT sistema. Poleg tega so pomembni tudi organizacijski in informacijski elementi. Informativni trenutki vkljuèujejo baze znanja, organizacijske teme, vse tehnologije in navodila, ki povzroèajo, da si zaslu¾ite denar iz doloèenega sistema.Raèunalni¹ki sistemi danes slu¾ijo ¾ivljenjski moèi, pa tudi v institucijah in podjetjih. Omogoèajo njihovo bivanje in olaj¹ajo kakovost komuniciranja. Lahko se oddalji od nekaj vlog ali oblikujejo zaprto celoto. Najbolj priljubljene IT re¹itve, povezane z blagovnimi znamkami, so CRM in ERP.CRM je naèin upravljanja informacij z mo¹kim. Njegov ukaz je odnos in izbolj¹anje stika s potro¹nikom ter oblikovanje tr¾enjske strategije podjetja. ERP pa je sistem za naèrtovanje virov, za katerega se izvajajo ¹tevilni moduli (med njimi so verjetno toèno CRM. Na njej lahko gradimo: raèunovodske aplikacije, raèune, HR in plaèilne programe itd. Prav tako so zelo znani moduli prodaje in shranjevanja.V vsakem podjetju IT sistem izgleda nekoliko drugaèen, saj podjetnik izbere programe, ki so zanj zelo pozitivni.