Kategorija nevarnosti eksplozije mw1

Naprave, namenjene za delovanje v bli¾ini nevarnosti eksplozije, morajo doseèi najvi¹je varnostne vrednosti. ATEX direktiva Evropske unije (Atmosphères Explosibles - opredeljuje bistvene zahteve, ki jih morajo izvesti vsi proizvodi, da bi jih lahko dali v potencialno eksplozivnih atmosferah.

Obstaja veliko standardov, povezanih s trenutnim pravilom, ki uporablja posebne zahteve, ko gre za doloèene izdelke. Pogoji, ki jih direktiva ali standardi ne zajemajo, so lahko cilj notranjih predpisov, ki se uporabljajo v zadevnih dr¾avah èlanicah. Ti predpisi ne morejo biti drugaèni s svetovanjem in ne morejo poveèati njegovih zahtev. Ker ATEX direktiva 94/9 / EC zahteva CE oznako. Proizvod "ATEX", ki je bil oznaèen z znakom Ex, je moral proizvajalec vnaprej oznaèiti z oznako CE in do¾ivel postopek ocenjevanja odobritve z obvezno udele¾bo izbrane prigla¹ene osebe.Na zaèetku 20. stoletja, ko so bili premogovniki za uporabo ustreznih strojnih olj manj pomembni, je bilo veliko po¾arov in eksplozij, ki so bili krivi za proizvodnjo gorljivih olj in metana. Ker je potreba mati izumov, so bili po ¹tevilnih primerih uporabljeni novi modeli olja, vodna olja, ki niso poveèala uèinka eksplozije metana. V nadaljnjem vidiku razvoja rudnikov so bile uporabljene prezraèevalne naprave, alarmi in metanski filtri. Izbrani model je pomemben za ¹tevilna potrdila, da je sklicevanje na ¹iroke vrednosti, povezane z blagom v eksplozijsko ogro¾enem obmoèju, prva dol¾nost vsakega lastnika in zaposlenega. Obravnava te obveznosti povzroèa izgubo ¾ivljenja in materialno ¹kodo.ATEKS, kot navaja njegova definicija, ni izum Evropske unije, temveè vektor sprememb, ki so v naèrtu za odpravo gro¾enj zaradi njihovega videza. Upo¹tevanje splo¹no sprejetih naèel varnosti je osnovno naèelo ohranjanja sebe. Èeprav se zdi, da so nesreèe redke, so najpomembnej¹i razlogi vedno ¾elja, da se delo hitro zakljuèi, da se ne upo¹tevajo standardi itd.Prilagajanje naèelu ATEX in njegovih podrejenih vrednosti je kljuèna zahteva za proizvodni in rudarski sektor ter storitve, povezane z eksplozijsko ogro¾enim obmoèjem (pri zadnji distribuciji goriv itd. Ne pozabite! Ne uporabljajte samo sebe za uporabo izdelkov s pravimi kolièinami, ampak premislite o posledicah va¹ih napak!