Klavnih ivali

Izraz meso se obièajno uporablja na kulinarièni lokaciji in ima definicijo tkivnega konglomerata, ki je prvi mi¹iènega tkiva, izdelanega iz zakola ali divjadi. Veèina prebivalcev evropske celine meni, da je telo eno od dragocenih sestavin hrane, ki bogati vsakodnevno prehrano z beljakovinami, medtem ko trgovci na debelo plaèujejo za stranke proizvode ¾ivalskega izvora. Meso kot sestavina èlove¹ke hrane ¾e obstaja od prazgodovine, ko se je u¾ivanje ¾ivalskih beljakovin izkazalo kot dobro sredstvo za zagotovitev dobrega telesa telesu. Verjetno je bil prehod na ohranjanje mesa v stanju ledenja, ko so jemali zelenjavno hrano in jedli meso, postali pijaèe iz osnovnih elementov pre¾ivetja.

Dejavnost veletrgovcev z mesom je vèasih bojkotirana z razliènimi vegetarijanskimi gibanji, ki jih ljudje morajo jesti mesne izdelke za neetièno prakso, ker so posledica ubijanja èlove¹kih organizmov. Pojav vegetarijanstva je posledica mnenja o pravilni in zdravstveni razse¾nosti pridelave hrane, ki temelji na zakolu ¾ivine za zakol, zlasti ¾ivali, ki se gojijo v industrijskih pogojih. Obstoj vegetarijanstva nekoliko ogro¾a obstoj trgovcev z mesom, saj gre za zadevo, ki spodbuja brezmesno prehrano. No, vegetarijanstvo je zavestna in namerna izkljuèitev mesa iz dnevne prehrane, v sedanjosti, veè rib in morskih sade¾ev.

Veganstvo je najuèinkovitej¹a frakcija vegetarijanstva, ki zajema izogibanje ¾ivalskim proizvodom, torej ne samo mesu, temveè tudi jajca, mleko in mleène izdelke. Enak postopek ¾ivljenja je povezan z nekaterimi verskimi gibanji, ker se je v drugem tisoèletju pr. na trgu indijske podceline, kjer je bil strogo verski. Evropski vegetarijanci so se pojavili ¹ele v ¹estem stoletju pred na¹im ¹tetjem, pitagorejci pa kot pobudniki prakticiranja brezmesne prehrane kot neetièno. Kljub ¹tevilnim naravnim razlogom, ki je lep in primeren za vegetarijanstvo, veèina ljudi ¹e vedno jedo meso iz istih razlogov kot v obdobju ledenikov. Dokler ne bodo zadovoljni uporabniki protiteles ¾ivalskih beljakovinskih proizvodov, bo poraba mesa ¹e naprej standard in mesni veletrgovci se bodo ¹e vedno ukvarjali z velikim ¹tevilom kupcev z velikim prometom.