Kudozovo upravljanje

Razvili smo integriran maloprodajni sistem, ki temelji na naèelu, da organizacije upravljajo velike prodajne mre¾e. Pravilno in uèinkovito upravljanje prodajnih mre¾ je izziv. Z uporabo tak¹nega sistema lahko vodstveni delavci dostopajo do specifiènih analiz in znanja o upravljanju.

Redni program za zaposlene je dobro orodje, ki omogoèa uèinkovito delo na nekaterih delovnih mestih. Preko prodajnega sistema upamo, da bomo v pisarni implementirali najsodobnej¹e izhode za vse dr¾ave. Iz sistema upamo, da bomo na razliène naèine izbolj¹ali vodenje organizacije, zaèen¹i s prodajo na drobno, distribucijo, logistiko in raèunovodstvom, medtem ko bomo ostali na poti. S ¹iroko paleto mo¾nosti program deluje v vseh vrstah prodajnih mre¾, od ducat do nekaj sto trgovin. Dobro se zbira v kratkih prodajnih mre¾ah. Neomejeno podroèje delovanja maloprodajnega sistema omogoèa servisiranje vseh podroèij delovanja prodajne mre¾e.

Sestavljen je iz naslednjih elementov:

maloprodajni sistem z visoko in veè panogami,Upravljalni modul, katerega predpostavka teèe,Kot vir za upravljanje in distribucijo centralnega skladi¹èa pravi, da je za èim dalj¹o uporabo pogojev za prevlado gospodarske dejavnosti.

Program ima tudi specializiran, integriran finanèni in raèunovodski sistem ter osebni in plaèni sistem, ki je zasnovan tako, da omogoèa celovito servisiranje celotnih procesov upravljanja maloprodajne mre¾e.

Sistem maloprodaje ima in ¹tevilne objekte za stranke. Omogoèa veliko funkcij, ki bodo olaj¹ale nakup. Omenimo lahko ¹tevilne prednosti multimedijske samopostre¾ne postaje za kupce, ki s skeniranjem èrtnih kod omogoèajo hitro plaèilo izdelkov.