Mikroskop

Mikroskop je naprava, ki jo znanstveniki na razliènih podroèjih pogosto uporabljajo in jo pogosto uporabljajo, predvsem znanje, neposredno ali posredno povezano z biologijo. Prvi mikroskopi, ki so bili izumljeni v 16. stoletju, niso izpolnili svojega poslanstva in na primer ne bi veliko prispevali k ¹tudiju. Imeli so leèe, katerih zmogljivost poveèevanja je bila slaba, ker so lahko predmet poveèali le desetkrat. V primerjavi s trenutno prisotnimi jedmi lahko ugotovimo, da je to omogoèilo nièelno oceno. Za ustvarjanje novega pa potrebujete ideje, preizku¹nje, projekte in nenehno izbolj¹evanje izuma. Zato se konstruktorji niso ustavili na zadnji. Trenutek na tem podroèju se je zgodil trenutek kasneje, v sedemnajstem stoletju. Sama naprava je bila izpopolnjena in izumitelj je hitro raz¹iril proizvodnjo z zaslu¾kom na njem. Zahvaljujoè tej napravi je sedaj mogoèe opazovati celice, kot so npr. Protozoji. Te¾ko bi se razvijala biolo¹ke misli in znanstveniki bi lahko zaèeli opazovati èlove¹ke organizme in njihove notranjosti. Zdaj imam dostop do napredne tehnologije. Stereoskopski mikroskopi imajo mo¾nost poveèati raziskovalni objekt do dvesto krat. Omogoèa izbiro natanènej¹ih testov. Zaradi vkljuèitve in raz¹irjanja izuma lahko znanstveniki svoje znanje raz¹irijo tudi na manj¹e organizme. Poleg tega stereoskopski mikroskopi gredo opazovati premikanje pregledanih predmetov in na njih lahko hodite ne samo èez dan, ampak tudi ponoèi, ker ne temeljijo na dnevnem soncu.