Modna revija stare pivovarne 2017

V soboto je bila izdelana najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil najveèje ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci napisali za pridru¾eno sezono. Med obèinstvom smo lahko celo identificirali nekaj znanih osebnosti, novinarje in politike.Predstava je bila na najstro¾ji naèin izpopolnjena in vse je potekalo brez ovir. V sistemu lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Za izdelavo so bile uporabljene le vsakodnevne in zraène tkanine z dobro barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili, ki so bile narejene iz kvaèkanja. Med njimi so bili navdu¹eni èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezeni bikini. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ljudi, med drugim, pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in sve¾imi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene tudi za sodobno prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo dra¾enih veliko oblaèil iz najbolj priljubljene zbirke. Dohodek iz te prodaje bo prenesen v na¹o siroti¹nico. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène dobrodelne in uèinkovite ukrepe. Njeni lastniki so veèkrat na na¹ih dra¾bah shranili na¹a dela in ko je bil predmet prodaje celo obisk celotne tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka zdaj na zaèetku maja na toèke. Poleg tega je povedal, da namerava dru¾ba vzpostaviti raèunalni¹ko dejavnost, v kateri bodo vidne zbirke, razen v stacionarnih trgovinah.Na¹e lastno oblaèilno podjetje je edinstveno med najveèjimi proizvajalci oblaèil na tem obmoèju. Na svetu je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v preteklosti so bili najbolj privlaèni krojaèi, krojaèi in arhitekti. Obèasno ime z veseljem zbira zbirke z odliènimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo zelo te¾ko priznanje, da so ¹e pred odprtjem trgovine pripravljene v posamezni èakalni vrsti, pripravljene od posameznega jutra. Te zbirke uporabljajo isti dan.Rezultati tega podjetja iz veè let u¾ivajo veliko priljubljenost med kupci, poleg tega v svetu, ko tudi v tujini. Ko pi¹e o njej, ne opazuje ¹tevilnih nagrad, ki jih je dobila, in tega, kar posku¹ajo narediti, da so rezultati najvi¹je vrednosti.

Oglejte si trgovino: Enkratna oblaèila