Modna revija

Zadnja sobota se je konèala z najnovej¹o zbirko lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci ustvarili za prihajajoèo sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je ¾ivela v najmanj¹i podrobnosti in polnost je potekala brez ovir. Na pisti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Uporabljali so po¹tene in subtilne tkanine s temnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹e novinarje so najbolj zanimali zraèni, barviti maksi suknjièi. Z njimi je bila navdu¹ena tudi èipka, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za majhna oblaèila so oblikovalci predlagali za dekleta, med drugim, pletene klobuke z ustreznimi kro¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po konèanem koncertu je bila dra¾ba lepe poroke za to slovesnost. Obleka je bila prodana osebi, za katero sem mislil, da je anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz zadnje zbirke. Dohodek od trenutne prodaje bo dodeljen siroti¹nici. Poudariti je treba, da blagovna znamka z veseljem podpira razliène koristne in pozitivne ukrepe. Njeni lastniki so veèkrat odlagali na¹e blago za prodajo, in ko je bil predmet dra¾be, je bil celo obisk katere koli tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la do revij tik ob maju. Poleg tega je napovedal, da razmi¹lja o vzpostavitvi raèunalni¹ke trgovine, v kateri bi bile razliène zbirke primerne kot v stacionarnih skupinah.Na¹e lastno oblaèilno podjetje je eno izmed najbolj debelih proizvajalcev oblaèil na svetu. V vsakem svetu je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa veliko najveèjih krojaèev, krojaèev in arhitektov. Vsak trenutek to ime osve¹èa zbirke pomembnih poljskih oblikovalcev. Te zbirke resnièno hvale, da so pred postavitvijo trgovine pripravljene v majhnih èakalnih vrstah zgodaj zjutraj. Te zbirke izginjajo na isti dan.Izdelki sedanjega podjetja iz veè let u¾ivajo veliko popularnost med potro¹niki, tako v svetu kot v tujini. Ko pi¹em o njej, ni prav, da ne omenjamo moè zadovoljstva, ki jo je prejela, in ki trdijo, da so materiali najbolj popolni.

Oglejte si na¹o trgovino: Kirur¹ka oblaèila za enkratno uporabo