Najbolj a storitev za stranke na svetu

Èe ste lastnik katerekoli prodajalne ali gostinske toèke, natanèno veste, da je hitrost uporabni¹kih storitev eden najpomembnej¹ih izzivov, ki jih morate izpolniti. Vendar nikoli niste uganili, da odloèilni poudarek na zadnjem atributu ustvarja ne samo hitrost priprave reda, temveè tudi samo uvedbo reda v naèrt in njeno predlo¾itev v fiskalni znesek.

https://dia-rem.eu/si/DiaRemedium - Revolucionarne rezine, zaradi katerih ste pozabili na diabetes!

Torej, èe so va¹i prostori okra¹eni v tradicionalnih ali nekaj naprednih ali zastarelih blagajnah, ta element bistveno podalj¹a èas storitve za stranke, kar pomeni, da je to izpolnjeno in da primanjkuje storitev, ki jih nudite!Na sreèo je na trgu vse veè ponudb, gostinstvo pa lahko izkoristi ¹e tehnolo¹ko naprednej¹e re¹itve, ki neposredno prispevajo k stanju ponujenih storitev! Zdaj, s tem delom, ki raèuna na naèrt za izbolj¹anje kakovosti gastronomskih storitev, slu¾imo. Ponuditi moramo enega najnaprednej¹ih natakarjev in bartending izdelkov - Gastro Pos Demo program.Njegova slu¾ba ni dovolj intuitivna, zelo podobna je tudi dejavnostim na tradicionalni fiskalni blagajni, zato ljudje ne bodo veè imeli te¾av pri prilagajanju na nove re¹itve! Poleg tega se celoten program izvaja v sistemu dotik, ki zagotavlja naravno in kar je najpomembnej¹e, veliko hitrej¹o izbiro naroèila. Prav tako je identifikacija natakarja mogoèa zaradi znatnega tehnolo¹kega napredka in enostavnosti uporabe, saj se pojavi z vnosom pravilne kode za doloèenega zaposlenega ali, ¹e preprosteje, s posebno magnetno kartico.Gastro Pos & nbsp; program je definitivno "Mora imeti", èe vas skrbi storitev za stranke na najveèji svetovni ravni! Gastro Pos se uporablja in spo¹tuje v ¹tevilnih priznanih gastronomskih obratih in udobnih barih! Ne oklevajte razmi¹ljati o svojih potrebah in pustiti, da se va¹ dom dvigne na vi¹jo raven!