Napaka blagajne 95

Z davènimi blagajnami se sreèujemo v vsaki trgovini ali supermarketu - z besedo, kjer prevladuje prodaja na drobno. Samo od zaèetka. Kaj je torej davèna blagajna?

Blagajne imenujemo tudi novi registri, tako da niè novega kot elektronska jed, zaradi èesar lahko doloèimo promet in znesek dohodnine ter DDV, ki ga je treba plaèati na drobno. Na svetu obstajajo davène naprave, ki nimajo fiskalnega spomina, podatki o prometu pa so vidni v mednarodnem zavarovanem spominu.

Danes so na Poljskem blagajne oblikovane v fiskalnem slogu z znaèilnostmi OTP (One Time Programming, ki so oznaèene z edinstveno ¹tevilko, v kateri se priporoèa neto znesek in davek na koncu prodajnega dne. Seveda je to skupni znesek davkov in bruto cen.

https://v-forte.eu/si/

Razdelitev blagajn.Zaradi izgradnje blagajne se registracijski zavezanec lahko kvalificira za tradicionalno blagajno elektronske blagajne (ECR, ki:- sodelujejo z raèunalniki;- so fiskalni tiskalniki;- so raèunalni¹ke blagajne;- POS / EPOS sistemi (prodajno mesto / elektronsko prodajno mesto;- so gotovinski terminali.

Sistemi, ki se igrajo v zneskih, se ¹tejejo za dva osnovna sistema:- avtonomni sistemi (delovni program blagajne in uporabni¹ki program vstopijo v blagajno, kot so: POS, ECR, celotna osnovna enota PLU, ¹ifrant, blagovna imena, ki so po èrkah oznaèena s simboli PTU (davek na blago in storitve;- raèunalni¹ko podprti sistemi (zadnjemu ¹tevilu manjka numerièna tipkovnica, fiskalni tiskalnik pa ima veè gumbov za tiskanje dnevnega fiskalnega poroèila. Prodaja v zadnjem znesku se izvaja z aplikacijskim programom, ki je vkljuèen v raèunalnik in dodatno nadzira niz fiskalnih navodil.

podjetje