Oprema za pisarne

V vsaki strokovni sobi je potrebna oprema. Èe imamo nalogo opremiti jih s potrebnimi elementi in nismo strokovnjaki na doloèenem podroèju, nam to povzroèa veliko te¾av. Vredno je skrbeti za njega kot za najvi¹ji razred, kar bo dalo veliko bolj zanimive rezultate. Na zaèetku moramo ugotoviti, koliko in kak¹en kos pohi¹tva bomo potrebovali. Dober naèrt je, da se obrnete na va¹e glave v tej zgodbi, kaj bodo poèeli tam, pa tudi ustvarjajo nekaj izku¹enj. Ni vredno kupiti odveène ali slabe opreme.

Vzemite kot dokaz laboratorija. Njegova notranjost je le drugaèna, odvisno od dela, ki se bo v njem igralo. Laboratorijski mikroskopi, plo¹èe, gorilniki ali epruvete za vzorèenje so obièajno osnova, toda drugi zaposleni lahko ¾elijo veliko. Kontaktirati jih boste morali in potrditi njihove potrebe. Seveda nas obkro¾a tudi proraèun. Ne moremo jim dati vsega, kar si ¾elijo. Poiskati moramo kompromis. Ne pozabite pa, da moramo vedno izbrati kakovost. Kaj se nam bo zgodilo iz mikroskopa, ki ga bomo izvedli le malo? Pazljivo morate pregledati trg, prositi za mnenja strokovnjakov in sprejeti odloèitev.

Zdi se, da je na videz preprosta soba pisarna. Mnoge ¾enske menijo, da je dovolj, da se namesti v mizo, raèunalnik in kabinet. Vendar pa izku¹nje ka¾ejo nekaj drugega. Vzemimo raèunalni¹ko izbiro kot dokaz. ®elel vas bo od svojega polo¾aja in njegovih zahtev. Na ¾alost je raèunalnik koristen za tisoèe zlotov za nekoga, ki ureja samo besedila. Funkcija in lega mize spominja na kraj. Znanstveno je dokazano, da so dobre stvari ugodne za koncentracijo, drugo pa ravno nasprotno. Da mnogi izberejo manj¹o mizo, na kateri bodo lahko hitro vzdr¾evali red? Pomembni so tudi dekoracije sten ali izbira svetlobnega vira.

Glede na vse zgoraj omenjene svete lahko vidimo, da dodeljevanje strokovnih mest, kot so laboratoriji ali navidezno navadni uradi, ni lahka situacija. Temeljito moramo poznati potrebe na¹ih uporabnikov in opreme, ki jo uporabljajo. V dr¾avi, ki ve, morda v pijaèi iz takih apartmajev bo nekdo odkril zdravilo za veliko pomanjkljivost, vendar ni preprièan, da ga bo trenutni laboratorijski mikroskop prekinil!