Organizacija dela jutri njega upravitelja

Vèasih je igral v trgovini z pohi¹tvom. Lastnik je zaposloval zaposlene v skladi¹èih, tudi v revijah, ki prihajajo na nenavadna mesta. Delal sem v tem skladi¹èu. Stavba je bila premajhna, ko je bilo potrebno blago skladi¹èiti. Neustrezen razvoj prostora je zagotavljal paradoksalne situacije, ko je edini èlovek moral pretehtati veliko èasa za novega, saj je bila pot med kopièenjem pohi¹tva za prevoz tovora na invalidskih vozièkih prenizka.

Potem sem razumel, da se je v ritmu dneva masa èasa izgubila neproduktivno. Druga stvar, ki jo je podalj¹ala proizvodnja, je bila svetlobna razsvetljava, kar je bilo dovolj za vgradnjo svetlih ¹portnih svetilk, ki bi re¹ile problem. Delavec, ki je izpolnil naroèilo za uporabnika, namesto da bi videl oznako izdelka na daljavo, se je moral skloniti in poiskati, pogosto pa ima tudi telefonski klic. Kot lahko vidite v trenutnem dejstvu, lastnik vsekakor ni posveèal pozornosti takim situacijam, kasneje pa je imel zamer glede trajanja doloèenega naroèila. Mislim, da je dobra postavitev, tj. Naprave, blago in vsi elementi, ki se uporabljajo ves delovni dan, zelo pomembni. Ne gre za uèinkovitost tak¹nega zaposlenega, kak¹en je stro¹ek, ker je èas denar, toda tak èlovek je pogosto razdra¾en, ker bi lahko ustvaril nekaj hitrej¹ega, po ni¾ji ceni moèi. Obstaja veliko dejavnikov, ki izbolj¹ujejo kakovost dela v sestavi. Najpomembnej¹a stvar je velika razsvetljava, najbolje je imeti fluorescenène sijalke in ustrezno upravljanje blaga, ki ga prejmemo v skladi¹èu, tako da se èlovek ne vr¾e na noge. Glede na vrsto revije je treba paziti na temperaturo prostora in stopnjo vlage. V tem primeru, ko govorimo o pohi¹tvu, mora biti prostor precej suh, saj bo vlaga unièila tla, iz katerih je izdelano pohi¹tvo. To so samo osnove, vendar pa morajo celo bogate dru¾be pozabiti na doloèene zadeve.