Poporodna depresija 9 mesecev po porodu

Depresija se vsako leto meji na ¹e veèjo skupino glav v vsaki starosti. Tako poklicno aktivni odrasli kot starej¹i otroci in ¾enske trpijo zaradi te prikraj¹anosti. Mnogi med njimi ostajajo leta in leta ne poznajo bolezni, nekateri pa uporabljajo razliène metode igranja s sedanjo izèrpavajoèo du¹evno motnjo.

Zdravljenje depresije obièajno temelji na psihoterapiji, ki jo je treba predstaviti s farmakolo¹kimi sredstvi za poveèanje uèinkovitosti zdravljenja. Veliko ljudi se ne zaveda trenutnega dejstva, da lahko antidepresive predpi¹e le zdravnik za delo v psihiatriji. Dober psihiater v Krakovu pa mora pred zaèetkom zdravljenja depresije pravilno diagnosticirati bolezen, vkljuèno z z uporabo posebnih psihometriènih testov tudi z uporabo klasifikacije simptomov, ki omogoèajo oceno epizode depresije. Psihiater doloèi metodo zdravljenja ¹ele po diagnozi bolezni in obdobju njene resnosti. Farmakolo¹ko zdravljenje ni na voljo le med resnostjo simptomov bolezni, ampak tudi pogosto v asimptomatskih obdobjih, saj je depresija ponavljajoèa se motnja. Trenutno uporabljani antidepresivi so namenjeni predvsem stabilizaciji bolnikovega razpolo¾enja, znebitvi anksioznosti ali samomora. Na ¾alost pravilna izbira uèinkovitih zdravil vèasih traja zelo dolgo, saj imajo bolniki razliène uèinke na posamezne aktivne snovi. Farmakolo¹ko zdravljenje je zelo pomembno za pacienta, ponavadi v uspeh ti endogena depresija. Oseba, ki ima ponavljajoèo se depresijo, mora biti pod stalnim nadzorom psihiatra, ki ne le nadzira bolnikovo stanje, temveè lahko tudi najbolje oceni napredek operacije in tudi morebitno potrebo po spremembi oblike terapije. Èeprav moderne antidepresive ka¾ejo ¹e veèjo uèinkovitost, psihiatri priporoèajo uporabo vzporedne psihoterapije. Psihoterapija omogoèa bolnikom, da bolje prepoznajo recidive in navedejo metode obvladovanja te¾kih èasov.