Postopek izdelave barv

Mnogi proizvodni postopki so odvisni od proizvodnje ¹kodljivih hlapnih snovi, kot je posebna metoda hlapov, hlapov in vonjev. V tem primeru je zelo pomembno zagotoviti ustrezno prezraèevanje. Prezraèevanje velja za celotno sobo, vendar je priporoèljivo, da namestite nape neposredno nad delovnimi mesti.

Ekonomièni odtoki se uporabljajo za odvajanje hlapnih snovi neposredno v prostor, kjer nastanejo. Tak¹ne naprave najdejo zelo visoko uporabo med drugimi v kemiènem sektorju, pa tudi v moèi novih industrij. Procesi, ki ¾elijo posebej dobro prezraèevanje, tako kot dokaz lepljenja in dodajanja drugih raztopin, snovi in kemiènih spojin. Za delovne postaje, kjer je med drugim predvideno bru¹enje, rezanje in poliranje, so potrebne tudi industrijske vezi. V èasu takih procesov drobci materialov, ki jih je treba obdelati, dose¾ejo zrak. Vzame ¹kodljiv pritisk na zdravje zaposlenih in na potek procesov, saj lahko negativno vpliva na njihovo natanènost.

Pravilna uporaba pritrdilnih vrvi ¹e ni zagotovila uspeha vseh prostorov, kjer je kljuè za zagotavljanje dobrih pogojev dokazovanje kro¾enja zraka in vla¾nosti. Enak argument je pomemben, med drugim, v su¹ilnih strojih in tudi na mestih, kjer se hrani.

Ker imajo industrijski odvajalci veliko vlogo pri moèi razliènih industrij. V vsakem primeru bi morala biti izbira kolièine in lokacije zadr¾evalnikov prisiljena s posebnimi potrebami proizvodnih procesov in varnostjo zaposlenih. Zato bi morali biti prezraèevalni sistemi vedno krivi za to, da jih obvladajo mojstri v sedanjem smislu.