Poveeava elektronskega mikroskopa

Prve naprave & nbsp; niso bile tako velik prostor za ogled, ko so bile moderne, ker njihova poveèava raziskovalnega objekta ni bila izvirna, operacija pa je temeljila na uporabi dnevne svetlobe. Dana¹nje so zelo razumne in tople, vendar se ¹e vedno izbolj¹ujejo, tako da je ¹e vedno veliko koristi od zadnje jedi.

Zelo privlaèna vrsta mikroskopa, so tako imenovani akustièni mikroskopi, katerih storitev je namenjena predvsem uporabi ultrazvoènih valov, ki ne presegajo nekaj gigahercev. Tak¹na naprava je sestavljena iz akustiènih leè, naprave za skeniranje in piezoelektriènega pretvornika. Uporablja se predvsem za preuèevanje elastiènosti in viskoznosti celic ter za opazovanje njihovih sprememb.S spremembami znanstveniki uporabljajo elektronske mikroskope za iskanje ciljev in zadev na atomski ravni. Uporabljajo ¾arek elektronov, ki jih je treba vzeti, in njihova loèljivost je koristna pri poveèani energiji elektronov. Danes jih obravnavamo. So zelo pogosti, pogosto zaradi svoje individualne funkcionalnosti. Zahvaljujoè jim lahko dobite zelo jasno in resnièno sliko, in se uporabljajo v mnogih ve¹èinah in tehnikah. Izjemno pravoèasne informacije o teh objektih so zadnje, da morajo vse raziskave, ki se izvajajo za njihovo pozornost, iti v vakuum. Verjetno, ¾al, problematièen problem, ko gre za preuèevanje biolo¹kih organizmov.V mikroskopu se uporabljajo razliène kirur¹ke metode, ki se v medicini pogosto uporabljajo za obvladovanje ukrepov in virov v relativno nizkih prostorih, uporabljajo pa se za izgradnjo nevrokirur¹kih, zobnih in oftalmolo¹kih postopkov. Prav zaradi teh orodij lahko u¾ivamo v visokem razvoju medicine, ki lahko veliko ljudi re¹i in izbolj¹a udobje ¾ivljenja. Ko so bili tak¹ni neinvazivni naèini zdravljenja, kot tudi ¹e posebej tvegani, slabi in nekateri so normalni za mnoge od nas.