Pravila o varnosti pi tole

Stalni pritisk tehnologije vnaprej daje veliko drugih delovnih stanovanj. Nato so v velikem odmerku tovarne. Na ¾alost povzroèa med seboj vse veè gro¾enj v poslu. Trenutno, prvi "Nowak" s ceste ne bo sprejeta v tak¹ni trgovini. Pogosto so stroji, ki pridejo na delo, bolj ali manj ogro¾eni. Za njihovo zagotovitev so potrebne ustrezne kvalifikacije in ustrezno usposabljanje.

Obstaja veliko krajev, ki so v nevarnosti eksplozije ali novih vrst prahu. Da bi se zanimali za tak¹na obmoèja, je za¾eleno dostojno usposabljanje. Atexov trening je tak¹na vaja, v kateri ¹tudentje spoznajo pomembne informacije s podroèja eksplozijsko varne tehnologije in ATEX direktiv. Posebej je namenjen obrazom odraslih za varnost v delovnih domovih, kjer so potencialno eksplozivna obmoèja, ljudje, ki sedijo na potencialno eksplozivnih obmoèjih, in za oblikovalce EX. Na treningu lahko ugotovite, kateri atmosferski dejavniki prispevajo k pojavu eksplozije, kjer je mogoèe najti ogro¾ene cone, kako se razkrajajo zadevne povr¹ine in kje v njih ostane celotna nevarnost, v kateri je naprava za¹èitena z napravami, ki so lahko eksplozivne, kako se spro¹èajo eksplozivne snovi ( naèrt o eksplozivnih vodih in temperaturah, kateri predpisi veljajo na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, in kako prepoznati pra¹ne cone. Obièajno obstaja en dan napotitve, le nekatera podjetja vam omogoèajo, da ga po nekaj urah spoznate v dveh obrokih. Vsako tovrstno usposabljanje preneha biti izpit, ki preverja, kaj smo se spomnili. V primeru negativnega rezultata, da ponovno opravimo izpit, je treba ponovno usposobiti, kar se ne osredotoèa na naslednje stro¹ke, v primeru pozitivnega rezultata pa prejmemo potrdilo, ki potrjuje pridobljeno znanje. Izdana je na pasu in z njo je povezana edinstvena nalepka, kar pomeni, da se v razmerju do podjetja, ki izvaja usposabljanje, opravi po po¹ti.