Raeunovodske dru be v gdansku

Lastniki podjetij pogosto i¹èejo raèunalni¹ki program, ki jih bo osvobodil monotonega in dolgotrajnega dela, hkrati pa bo ohranil raèunovodske evidence in sezname z davènim naslovom. Raèunovodski sistemi izpolnjujejo vse potrebe zelo izvirnih prejemnikov, vedno dodajajo univerzalnost in enostavnost uporabe. Pomembno je, da so prilagojene trenutnim predpisom in na koncu prilagodljive, da bi izpolnile zahteve kot najpomembnej¹a skupina uporabnikov. Ponudba je usmerjena tudi v valute, ki izvajajo popolno raèunovodstvo, pa tudi institucije, ki se uvr¹èajo v organizacijo knjige dobièkov in izdatkov, tj. Na plo¹èato davèno platformo.

LibreCoin

Raèunovodstvo dru¾be Enova ima celotno paleto funkcij, ki so potrebne za varno vodenje trgovalne knjige: od upravljanja raèuna, preko obraèunavanja in obraèunavanja, do obraèunskih raèunov, do osnovnih sredstev.

Enova je izjemno primitivna aplikacija z novim vmesnikom, ki zagotavlja najbolj¹o ergonomijo in udobje pri delu. Zahvaljujoè intuitivnemu èarovniku za sistem, zaèetek knjige z naèrtom ne bo povzroèil te¾av niti za nekaj naprednih uporabnikov.

Ta naèrt, ko se sooèa z novimi, vam daje veliko veè pro¾nosti. Poleg popolne funkcionalnosti osnovnega sistema to omogoèa dajte svoja poroèila in izpiske, opisujete svoje poslovne dogodke na nek naèin, opravite analizo zapisov glede na razliène funkcije z uporabo ti lastnih poljih ali poravnave poravnave v stopnjah ali jih registrirajo glede na svoje lastne vrste. Mo¾na je tudi implementacija posameznih re¹itev.

Osnovne znaèilnosti raèunovodskega programa:izvajanje KPiR ali enotne davène registracije;pisanje in ¹tetje evidenc DDV: nakupi, prodaja, gotovinska poravnava, popravek DDV, ki ni bil pravoèasno plaèan;evidenco osnovnih sredstev, pa tudi lahke in pravne vrednosti;standardna plaèilna slu¾ba;storitve gotovinskih in negotovinskih gotovinskih transakcij, gotovinska poroèila;izdajanje ZUS izjav in mo¾nost izvoza plaèniku.