Sodobne re itve za kuhinjsko pohi tvo

https://tit-am.eu/si/

Zaradi prevoza drugih materialov je treba v sodobnem delu izvajati inovativne metode. Pijaèe med najpogostej¹imi in naèrtovanimi za uporabo v ¹tevilnih novih stvareh so vibracijski hranilniki.

Te jedi so narejene za prevoz grudastih, pra¹kastih in starih surovin, za prevelike razdalje. Èeprav bo njihova oblika omogoèila odstranitev veè krmilnikov v serijsko kombinacijo, tak¹ne re¹itve omogoèajo dalj¹e transportne poti.Ponudba proizvajalca zajema tri osnovne vrste transportnih trakov: veri¾ni, pasovni, valjèni in vibracijski transporterji.

Vibracijski transporter je zadnja oskrba, pri kateri se premika surovina zaradi uporabe njegove vztrajnosti. Stvar, ki raèuna na uporabo asimetrije gibanja, poèasnega spreminjanja v zaèetek in moènega vraèanja, povzroèa materialni premik. Prevoz, ki se izvaja s takimi napravami, je mo¾en zaradi uporabe vibratorjev z razliènimi frekvencami vibracij. Strukture teh strojev so usklajene z zahtevami èloveka in so lahko stranske, zgornje ali spodnje. Uporaba avantgardnih re¹itev bo omogoèila tudi uporabo suspendiranih in vzdr¾evanih stavb.

Dele¾ vibracijskih transporterjev in napajanje. Oprema, ki jo ponujajo proizvajalci, je elektrièno ali pnevmatsko napajana. Za obe re¹itvi je znaèilna majhna poraba energije, ko je tudi zrak, medtem ko se zmanj¹a raven hrupa.

V cesti¹èih, kjer je potrebno predhodno loèiti material, njegovo hlajenje ali segrevanje, hidracijo ali dehidracijo, jemljejo tudi vibracijska krmila. Zaradi ¹iroke uporabe proizvajalci teh institucij prilagajajo svoje izdelke lastnim potrebam. Potemtakem je odloèen, da gre za metodo materialov, ki bodo dani, uèinkovitost in odnosi, v katerih se bodo uporabljali.