Starost in zanositev

Mnoge ¾enske se spra¹ujejo, kak¹na starost je zanositi. Gre za ¾enske, ki bi se ¾elele prijaviti za otroka pri starosti 18 let, a morda prej. Veèina pa se raje najprej osredotoèi na uporabo finanène stabilnosti, primernega partnerja, udobno ¾ivljenje, besedo materialnih objektov, ki bodo omogoèili resnièno in dostopno vzgojo otroka. Verjetno je to pravo mnenje in spominja se na stalno napako. In sicer starost. Vendar se lahko poèutimo du¹evno nepripravljene za pouèevanje otroka, tako da je na¹e telo tako te¾ko vedeti, kdaj se ta starost pojavlja, in v tem pogledu je kasneje ¹e slab¹e.

Z biolo¹kega vidika je najbolj¹i èas za rojstvo otroka od 18 do 25 let. Prej telo dame ni bilo vedno razvito v zadostni meri, kar lahko privede do spontanega splava in rojstva mrtvega otroka. In kasneje, po 35. letu starosti, se poveèa verjetnost bolezni, povezanih z okvaro genetskega kodeksa, na primer, ko je potrjen Downov sindrom.

Ko gre za pravo starost za zanositev, je to za biologijo. Na delovnem mestu vas opominja, da dvajsetletna dekleta konèajo ¹tudij (ali so v svojem delu, zaènejo z delom, morda ¹e nimajo posebnega partnerja, èe pa ga imajo, pa niso preprièani, ali ¾elijo pre¾iveti preostanek svojega ¾ivljenja. Poleg tega si ne ¾elijo omejiti svojih dragih, prvih let z veliko zavezanostjo, ki je otrokova sposobnost. Ne krivite mladih ¾ensk za to in jih izpostavite pomanjkanju materinskega nagona. Obstajajo neposredne reakcije, ki jih povzroèajo spremembe v svetu okoli nas. Torej, kljub dejstvu, da je opazovanje biolo¹kega èasa tako uspe¹en, ne smemo pozabiti, da ni, ampak je test, ali se odloèimo, da bomo noseèi ali ne. Prviè, oba bodoèa star¹a morata vkljuèevati ¾eljo po potomcu. Bistvenega pomena je vsaj osnovna finanèna stabilizacija in znanje, da ne bomo izgubili dela v primeru noseènosti. Nemogoèe je, da se èlovek odloèi, da ¾eli okrepiti odnos s partnerjem v projektu. Tak¹ne metode bodo le poslab¹ale polo¾aj med ¾ensko in mo¹kim.

Spo¹tovani gospod, naèelo je, da nam sistem omogoèa skraj¹anje èasa za noseènost. Res je tudi, da je primerna starost za zanositev prej, teoretièno, tem bolje. To pa ne pomeni, da bi moral biti otrok rezultat ljubezni med dvema osebama in ne obèutka dol¾nosti.