Za prevozna podjetja

Raziskava ka¾e, da je treba izbirati dober program za podjetje zelo pazljivo. Ta ali na¹a izbrana orodja bodo pokazala uspeh in pozitivno vplivala na rast podjetja v celoti odvisna od natanènega doloèanja cilja, ki ga ustvarja. Vendar so lahko stro¹ki sodobnih informacijskih re¹itev za ¹tevilna podjetja, zlasti mala, previsoki, da bi lahko privo¹èili napako.

Proizvajalci, ki se zavedajo teh toèk, vedno bolj razkrivajo nove naèine za distribucijo svoje programske opreme. Primer je verjetno optima demo program, ki vam omogoèa, da preverite funkcionalnost te naprave za obdobje 60 dni. Po tem koraku se mora uporabnik odloèiti, ali bo dobil programsko opremo ali jo vrnil. V primeru, da se kupec odloèi, da ga bo ¹e naprej uporabljal, obstaja mo¾nost, da obstojeèo bazo podatkov, ki je znana iz demo mo¾nosti, prenese v skupine s polno vrednostjo. Treba je omeniti, da ima red v demo razredu vse funkcije, ki so na voljo v polnih razredih. Edina omejitev je faza, skozi katero je pomembno uporabiti aplikacijo. Podjetje, ki se ukvarja s tovrstnimi re¹itvami, lahko po izpolnitvi registracijskega obrazca kupi demo verzijo optima, ali pa jo naroèi na CD-ju na naslov podjetja. Orodje, ki je prisotno v zadnji razlièici, je popolna podpora proizvajalca, zato tudi v uspehu, ko ima uporabnik te¾ave s svojo storitvijo, lahko èrpa iz tehniène slu¾be. Veè materialov na internetu je odgovoren za dobro izdelavo tega programa. Dodatna prednost programa Optima je, da ima zdaj pripravljeno bazo podatkov. Zato upo¹tevamo njihove dolgotrajne aktivnosti, medtem ko bomo dramatièno namestili demo bazo podatkov, ki ¾e ima zgledna naselja. Zahvaljujoè temu lahko vse podatke o programu preverjamo samo na njem. Njihova namestitev je brezplaèna in ne sme povzroèati te¾av niti za uporabnike te programske opreme.