Zaprise eni prevajalec nem kega tczewa

Na podroèju prevajanja postaja konsekutivno tolmaèenje v zadnjih letih vse bolj priljubljeno. Zakaj? Obstaja veliko dejavnikov, za katere je seveda ta model seveda priljubljen. Kak¹ni so pogoji?

Najprej, mobilnost. Predstavljajte si poslovno sreèanje, na katerem potujete po hodnikih razstavnih dvoran, na katerih se dr¾ite in razpravljate o dejstvih posameznih predmetov ali re¹itev. Èe nameravate razumeti tujce in ne poznate njihovega jezika, ¾elite prevajalca ¹teti doma. In v primeru konsekutivnega tolmaèenja ga obdr¾ite.

Drugiè, mo¾nost razprave. Te mo¾nosti ne ponuja simultano tolmaèenje. Prevajalec v kabini samo prevede vsebino, ki jo daje govornik. Medtem pa konsekutivno tolmaèenje omogoèa nekaj interakcije. Vedno lahko opravite razpravo, v tem primeru pa prevajalec pojasni izjave udele¾encev.

Tretjiè, to so razumevanje na veliki ravni. Ni vsak prevajalec predispozicijo za njihovo izvajanje. Tisti, ki jim ustreza, se z lahkoto spopade s pritiskom vplivanja na "¾ivo", brez mo¾nosti uporabe dodatnih materialov ali znanstvenih storitev. Poleg tega obstaja toèno oseba, ki popolnoma pozna jezik. In èe smo odvisni od zagotovila, da bo popolnoma pripravljena na individualno storitev, jo lahko vedno opremimo z razliènimi gradivi o temi, okoli katere bo potekala razprava.

Èetrtiè, enostavna organizacija. Èe je treba zagotoviti zaporedne interpretacije, ne potrebujejo tehniène priprave ali posebne opreme. Zato vam ni treba plaèati dokazil o najemu sobe s kabino za simultano tolmaèenje. Ni vam treba vpra¹ati za opremo, ki vam omogoèa prevajanje prevedenih vsebin, kot so slu¹alke za poslu¹alce.

Konsekutivno tolmaèenje je zelo priljubljeno zaradi dejstva, da so zelo dostopne vsem zainteresiranim. Vedno jih izvajajo ljudje z visokimi kompetencami in na zadnji ravni.