Zasilna razsvetljava

Sistemi zasilne razsvetljave imajo izjemno uèinkovito osebo v sektorju. V proizvodnih dvoranah, kjer zaposleni upravljajo stroje z dostopnimi gibljivimi deli, se lahko v primeru nenadne pomanjkanja svetlobe trajno po¹kodujejo in celo ogro¾ajo bitje. V èasu izgube napajanja bodo naprave prenehale delovati, vendar se bodo motorji, ki se pospe¹ijo do velikih vrtljajev, konèali ¹ele po nekaj trenutkih od prekinitve toka.

https://v-neo.eu/si/Vanefist Neo - Šumeče tablete za hujšanje, da se poslovimo od kompleksov!

Na primer, v sedanjih institucijah, kjer se uporabljajo sistemi, ki samodejno zavirajo delo premikajoèih se delov po prekinitvi napetosti, je njihovo ustavljanje skoraj povsem nemudoma. Da bi se izognili takim dogodkom, je treba uporabiti sisteme zasilne razsvetljave. Uporabljajo se lahko v oddaljenih vrstah, vendar je naloga vsakega izmed njih, da po izpadu elektrike nekaj èasa ohrani osvetlitev prostora. Zaradi tega lahko zaposleni varno ustavijo stroje, medtem ko v primeru po¾ara zapustijo zgradbo.

Najbolj priljubljen naèin zasilne razsvetljave, ne le v sektorju, ampak tudi v stanovanjskih prostorih, so posebna svetila. Varovalna razsvetljava ima majhno vgrajeno baterijo, ki med normalnim delovanjem naprave shranjuje elektrièno energijo. V trenutku nenadnega izpada elektriène energije posebno elektronsko vezje preklopi napajanje svetilke na energijo iz baterije. Luèka sveti, dokler ni izbrana baterija. Sistem svetilk je, da nekatere funkcije, ki so ob majhne baterije, le nekaj deset, in vèasih le nekaj minut razsvetljave.

Nov naèin, ki ga lahko upravljamo v tem sektorju, je najti dodaten prostor, kjer so name¹èene velike baterije in kontrolne spojine. Uporabite lahko tudi generator, tako da ne samo, da bo zasilna razsvetljava delovala veè ur, ampak bo energija ¹e vedno pomembna za zagotavljanje lastnih naprav, kot dokazilo o raèunalnikih ali nekaterih strojih.